สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรการแนวทางการลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรการแนวทางการลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด วิทยากรโดยคุณเพชรประกายแก้ว  ดวงหฤทัยทิพย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด หัวหน้างานบริการและธุรการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในการอบรมครั้งนี้ได้จัดทำ Work Shop หมวดที่ 1 – 8  และได้ทำการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์การพัฒนา ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ สำหรับห้องสมุดสีเขียวเบื้องต้น ด้วย

วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"