สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ทักษะการสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาและการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูในยุคศตวรรษที่ 21”

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ทักษะการสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาและการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูในยุคศตวรรษที่ 21” กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในหัวข้อ การสืบค้นจาก Google และ Google Scholar วิทยากร โดย นางสาวอรวรา ใสคำ  การสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC : Thai Digital Collection) การสืบค้น Subject Guide  วิทยากรโดย นางธญา ตันติวราภา  และการสืบค้นฐานข้อมูล CMRU OPAC วิทยากร โดย นางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมอบรมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 300 คนและในระหว่างการอบรมได้มีกิจกรรมการตอบคำถาม Kahoot! เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับการอบรมออนไลน์มากขึ้นด้วย 

เวลา 09.00-16.30 น.การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราฃภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"