บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสืบค้นสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการวิจัย”

2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสืบค้นสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการวิจัย” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1/ 2564 จำนวน 11 คน เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นสารสนเทศสำหรับใช้ในการประกอบการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยได้บรรยายในหัวข้อ CMRUL OPAC, การใช้ฐานข้อมูล ThaiJO, การใช้ฐานข้อมูล TDC, การใช้ฐานข้อมูล CMRUIR และการคันคว้าแหล่งสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"