สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ออกแบบอย่างมืออาชีพ สไตล์ CANVA

4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ออกแบบอย่างมืออาชีพ สไตล์ CANVA ภายใต้ โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด เปิดการอบรมโดยอาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ
รองผู้อำนวยการ  การบรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นและออกแบบงานอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคการใช้โปรแกรม CANVA เพื่องานห้องสมุด วิทยากรโดย นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Canva เป็นแอปพลิเคชั่น สำหรับสร้างสื่อการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ การออกแบบกราฟิกที่ใช้สร้างกราฟิกโซเชียลมีเดีย เช่น Presentation,Poster, Card, Resume, Certificate, Infographic ที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ ที่จะช่วยผู้ใช้ในเรื่องของการดีไซน์งานต่าง ๆ มี template ให้เลือกใช้มากมาย ทำให้การออกแบบชิ้นงานได้ราดเร็วและได้คุณภาพ สำหรับในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดได้เพิ่มพูนความรู้ เสริมทักษะความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานและสามารถนำไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 ชั้น 7 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"