สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่องานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft  Excel เพื่องานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด เปิดการอบรมโดย อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในการอบรมได้บรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่องานห้องสมุด วิทยากรโดย  อาจารย์ ดร. ปิยะชาติ เวียงนาค ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทางด้านตารางคำนวณ หรือที่เรียกว่า เสปรตชีต (Spreadsheet) เป็นโปรแกรมในชุด Microsoft Office มีความสามารถในด้านการสร้างตาราง การคำนวณ เชื่อมโยงสูตร การวิเคราะห์ การออกรายงานในรูปแบบตาราง งานด้านสถิติและการสร้างกราฟ นำเสนอข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่ง กราฟเส้น วงกลม จุด ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดได้เพิ่มพูนความรู้ เสริมทักษะความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานและสามารถนำไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 ชั้น 7 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"