สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนอย่างไรให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนอย่างไรให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณไพรินทร์ เมืองสนาม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กองบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนคู่มือ และการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศภาคม 2564  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"