สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน สู่ 100 ล้านต้น” เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยได้ปลูกต้นทองอุไร ซึ่งเป็นไม้มงคล จำนวน 96 ต้น ณ บริเวณสวนป่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"