สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม CMRU library KM Day 2021 ออนไลน์ ในหัวข้อ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม CMRU library KM Day 2021 ออนไลน์ ในหัวข้อ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

โดยมีการนำเสนอ 5 หัวข้อ คือ

Book Suggestion Service กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดนคุณรัชฎาภรณ์ มูลมาก

Google Classroom กับงานอบรมผู้ใช้บริการ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ โดยคุณอรวรา  ใสคำ

 Calling Line By e-dog Ep.II 2021 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยคุณนิตยา ทองนา

Electronic information For Decision Making กลุ่มงานบริหาร โดย อาจารย์ ดร.วาสนา สันตธีรากุล

Update ทันทุกเหตุการณ์จัดการเอกสารฉับไว ด้วย Google docs กลุ่มงานเทคโนโลยีห้องสมุด โดยคุณสุรดา ปฐวีวิจิตร

ในการจัดกิจกรรมออนไลน์นี้ได้มีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมและมีการเสนอแนวคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ และตอบคำถามชิงรางวัลอีกด้วย

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"