สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปี2564

30 เมษายน พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021 โดยมี อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ในกิจกรรมนี้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ร่วมมือกันทำความสะอาดโดยรอบอาคาร และตกแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ในตอนบ่ายทางสำนักหอสมุดได้มีกิจกรรม 5 ส  โดยให้มีการจัดเก็บโต๊ะทำงานและบริเวณที่รับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น คัดแยกของเหลือใช้ โดยให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดการห้องสมุดสีเขียว

วันพุธ ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"