สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “ตัดตุงไส้หมู”

9 เมษายน พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

     สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop  จากหนังสือสู่การลงมือทำ “ตัดตุงไส้หมู” ในโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา    ได้เรียนรู้จากประสบการณ์และจากการฝึกปฏิบัติจริงและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  วิทยากรโดยนายวรวิทย์ ผัดเป้า ผู้ปฏิบัติการห้องสมุด งานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     สำหรับกิจกรรมนี้ ทางสำนักหอสมุดได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไว้สำหรับการตัดตุงให้ และมีผู้ให้ความสนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"