สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM เรื่อง Electronic information for decision

8 เมษายน พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM พุธสุขสันต์  โดยมี อาจารย์ ดร.วาสนาสันติธีรากุล  รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด ในหัวข้อ Electronic information for decision สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตัดสินใจ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความเข้าใจในการใช้งานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในการกรอกภาระงานTOR ของสำนักหอสมุด ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด

วันพุธที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.   ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"