สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี

25 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 21-22 มีนาคม 2564 สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)" ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมตัวสู่ยุค VUCA World" โดย อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรแและนวัตกรรม บริษัท HCD Innovation CO., Ltd. และเรื่อง "Reinvening University การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" โดย ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังได้ร่วมกลุ่มและนำเสนอผลการระดมความคิด 6 ด้านที่ขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"