สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM เรื่อง calling line by e_doc 2021

25 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM พุธสุขสันต์  โดยมี คุณนิตยา ทองนาผู้ปฏิบัติงานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด ในหัวข้อ calling line by e_doc 2021  บริการแนะนำการใช้งานการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความเข้าใจในการใช้งานการนำเข้าของเอกสารงานของสำนักหอสมุด ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.   ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"