สำนักหอสมุดได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

25 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 17-19 มีนาคม 2564 สำนักหอสมุดได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ผลการดำเนินงาน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และบุคลากรสำนักหอสมุดได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โรงเรียนบ้านแม่สาว โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา โรงเรียนบ้านสุขฤทัย โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม โรงเรียนกมล – เรียมสุโกศล (บ้านผาใต้) อำเภอแม่อาย โรงเรียนบ้านถ้ำ อำเภอเชียงดาว และโรงเรียนเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทย และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมของประเทศ

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"