สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ Google Classroom กับงานอบรมผู้ใช้บริการ

10 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “ Google Classroom กับงานอบรมผู้ใช้บริการ ” ณ บริเวณชั้น 1  CMRU Library Learning Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้วข้อ “Google Classroom กับงานอบรมผู้ใช้บริการ” โดยนางสาวอรวรา  ใสคำ บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้มีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 63 คน 
 

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"