สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM หัวข้อ Books Suggestion Service บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

5 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM พุธสุขสันต์  โดยมี คุณสุณี ไชยวงษ์ บรรณารักษศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด ในหัวข้อ Books Suggestion Service บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความเข้าใจในการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสำนักหอสมุด ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด 

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.   ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"