สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11

1 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้บริหารและบุคลากร ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ การพัฒนางานวิชาการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิชาการ งานวิจัยสถาบัน ที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้ เป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายนักวิจัยร่วมกัน

ในงานได้มีการเสวนาวิชาการเรื่อง ความท้าทายของห้องสมุดกับการให้บริการบนเส้นทางสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยากร โดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานฯ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และผู้ร่วมเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และในช่วงบ่ายได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานห้องสมุด กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และกลุ่มงานบริหารสำนักงาน

ในการนี้ทางสำนักหอสมุดได้ส่งตัวแทนนำเสนอผลงานด้วย คือนางสาวศรัญยา ไชยวงค์ เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาระงานของบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายพิสิฐ ศรีใจภา เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามพระราโชบาย

ระหว่างวันพุธที่ 24 – วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"