สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย (Smart Users)

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย (Smart Users) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศและสนับสนุนที่เรียนการสอน หลักสูตรการสืบค้น e-Books จำนวน 50 คน วิทยากรโดย นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวจิตรดา หมั่นขีด นักวิชาการศึกษาและนางสาววรัฏฐา กัวตระกูล ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26071 ชั้น 7 สำนักหอสมุด

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"