สำนักหอสมุดให้ต้อนรับนักศึกษา กศน.อำเภอเมือง เชียงใหม่ ศรช.เอ็มพาวเวอร์

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  นางสาวฐิติกา อาษากิจ หัวหน้างานบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด ให้ต้อนรับนักศึกษา กศน.อำเภอเมือง เชียงใหม่ ศรช.เอ็มพาวเวอร์ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน เรียนรู้วิธีการใช้ห้องสมุด การค้นหาหนังสือ หมวดหมู่หนังสือ มารยาทในการใช้ห้องสมุด และเยี่ยมชมสำนักหอสมุด เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งความรู้ภายนอกห้องเรียน จำนวน 17 คน

สำหรับมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (ส่งเสริมโอกาสผู้หญิง) เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2528 มูลนิธิฯมีโครงการเกี่ยวกับให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับกฏหมายและสิทธิมนุษยชน สุขอนามัยของพนักงานบริการ ส่งเสริมความปลอดภัยในอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างพลังในการทำงาน

ณ.ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"