สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ กิจกรรมเวทีการจัดการความรู้ (KM DAY) เติมเต็มความรู้เรื่อง “ก้าวสู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน”และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อย ประเด็นความรู้เรื่อง “Book suggestions service”เปิดการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  นันทศรี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรม และอาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชั้น 1  อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"