บุคลากรสำนักหอสมุด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรการจัดการความรู้ KM

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

นางสาวนภพรรณ รุ่งทองคำกุล นักวิชาการการเงิน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ในโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge mamagement : KM)  แก่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

 วันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"