สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

13 มกราคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 6-7 มกราคม 2564 สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 โดยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแบบเปิดกว้างสำหรับการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยให้แก่บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ในการนี้มีการบรรยายพิเศษ โดยผู้รับรางวัล Pulinet Award ประจำปีพุทธศักราช 2563 การบรรยายเรื่อง " New Normal for Libraries: Opportunities&Challenges" การเสวนาเรื่อง "New Normal for Libraries: มุมมองของผู้ผลิตสารสนเทศและผู้ใช้บริการ" และได้มีการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์แบบ Lightening Talks จำนวน 66 ผลงาน
 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"