สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “ วิธีการจัดเก็บ เอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ”

13 มกราคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 8 มกราคม 2564 สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “วิธีการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การอบรมครั้งนี้มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 หน่วยงาน และ 3 ศูนย์ความเป็นเลิศ รวมจำนวน 77 คน มีการบรรยายทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ “จดหมายเหตุ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด “การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและขั้นตอนการส่งมอบเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” โดย อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด “การบันทึกข้อมูลจดหมายเหตุ ในระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” โดย นายมงคล อุตะมะแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"