สำนักหอสมุดเข้าร่วมอบรมโครงการ Library Care the Bear

17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 สำนักหอสมุดเข้าร่วมอบรมโครงการ Library : Care the Bear ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall) ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ได้มีการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร...ร่องรอยที่เราเหยียบย่ำ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร ฉิมจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “บทบาทห้องสมุดต่อการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม Library : Care the Bear การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน” โดย คุณจรัญพร เลิศสหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด และ “การลงข้อมูลเพื่อประเมินกิจกรรมลดโลกร้อน” โดย คุณอินทิรา เลี่ยมรัก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"