สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย

15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย (Smart Users)  หัวข้อ การสืบค้นฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC)  การสืบค้นฐานข้อมูลคลังปัญญาสถาบัน ChiangMai Rajabhat University Intellectual Repository (CMRUIR) และการสืบค้นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online (ThaiJO) จำนวน 50 คน ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย สำหรับนักศึกษาภาคจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้รู้จักทรัพยากรสารสนเทศ บริการ เครื่องมือค้นหาสารสนเทศ ตลอดจนวิธีการใช้เครื่องมือค้นหา จนผู้ใช้บริการสามารถใช้เครื่องมือในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิขาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ตอบคำถามหลังการอบรมด้วย

วันจันทร์ ที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26071 ชั้น 7 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"