สำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ปราชญ์แผ่นดิน ถิ่นเมืองกาญจน์”  และได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับห้องสมุดมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย และเป็นการเผยแพร่การพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ให้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้ใช้บริการ และเพิ่มศักยภาพด้านการบริการของสำนักหอสมุด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"