สำนักหอสมุดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำความเชื่อมโยง สำนักหอสมุด ปีงบประมาณ 2564

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำความเชื่อมโยง สำนักหอสมุด ปีงบประมาณ 2564 ประธานกล่าวเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ในจัดการสัมมนาฯ ครั้งนี้ได้จัดทำแผนกายภาพสำนักหอสมุด การจัดทำความเชื่อมโยงการทบทวนแผนปฏิบัติพัฒนาบุคลากร แผนเทคโนโลยีห้องสมุด แผนงานบริการห้องสมุด แผนห้องสมุดสีเขียว โดยเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงานโครงการที่วางไว้ และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย คุณกมลวรรณ  เปรมเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักหอสมุด 

วันศุกร์ ที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ลานLearning Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"