สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย(Smart Users)

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย(Smart Users)  หลักสูตร EDS (EBSCO Discovery Service ) จำนวน 50 คน สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้รู้จักทรัพยากรสารสนเทศ บริการ เครื่องมือค้นหาสารสนเทศ ตลอดจนวิธีการใช้เครื่องมือค้นหา จนผู้ใช้บริการสามารถใช้เครื่องมือในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26071 ชั้น 7 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"