สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop “จีบคลีนพิชิตใจเธอ”

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop  “จีบคลีนพิชิตใจเธอ” ในโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ประธานกล่าวเปิดงาน โดย อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ  รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์และจากการฝึกปฏิบัติจริงและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 วิทยากรโดยนางสาวชุติมา คำสอน ผู้ปฏิบัติการห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"