สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 42 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 22 โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 โรงเรียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เป็นการจัดอบรมหลังจากที่คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีทั้งหมด 28 แผน จัดการเรียนรู้ใน 6 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นที่ 1 รู้จำตัวอักษร ขั้นที่ 2 ขั้นตอนประสมคำใหม่ ขั้นที่ 3 ใส่ใจการผันวรรณยุกต์ ขั้นที่ 4 ฉุกคิดแจกลูกสะกดคำ ขั้นที่ 5 ดื่มด่ำคำลักษณะพิเศษ และขั้นที่ 6 อ่านเรื่องขอบเขตเกี่ยวกับสุขภาวะ พร้อมทั้งได้มีการจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน จำนวน 4 สื่อ ได้แก่  สื่อคลิปวิดีโอ สื่อนิทาน สื่อบัตรคำ และสื่อกระดาษจากแผนการเรียนรู้

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งที่ 2 นี้ มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม จำนวน 22 โรงเรียน และมีตัวแทนครูที่ได้รับผิดชอบการสอนรายวิชาภาษาไทย จำนวน 38 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์เพิ่มขึ้น โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้น

3.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครู และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ และการวิเคราะห์

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"