สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์

27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้น และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครู และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ และการวิเคราะห์ ได้

โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๒ โรงเรียน โดยมีโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๒ โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒๐ โรงเรียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เป็นการจัดอบรมหลังจากที่คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีทั้งหมด ๒๘ แผน จัดการเรียนรู้ใน ๖ ขั้นตอน ได้แก่ขั้นที่ ๑ รู้จำตัวอักษร ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนประสมคำใหม่ ขั้นที่ ๓ ใส่ใจการผันวรรณยุกต์ ขั้นที่ ๔ ฉุกคิดแจกลูกสะกดคำ ขั้นที่ ๕ ดื่มด่ำคำลักษณะพิเศษ และขั้นที่ ๖ อ่านเรื่องขอบเขตเกี่ยวกับสุขภาวะ พร้อมทั้งได้มีการจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน จำนวน ๔ สื่อ ได้แก่  สื่อคลิปวิดีโอ สื่อนิทาน สื่อบัตรคำ และสื่อกระดาษจากแผนการเรียนรู้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นพื้นที่แรก โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน ๒๐ โรงเรียน มีตัวแทนครูที่ได้รับผิดชอบการสอนรายวิชาภาษาไทย จำนวน ๓๘ คน

และวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์  วงศ์ทิพย์ อาจารย์คะเณยะ  ออนนาง อาจารย์ดวงใจ เนตรตระสูตีและอาจารย์นัฐญภรณ์  เลิศอนรรฆภัณฑ์

วันที่ ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู อาคารฝึกหัดครู วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"