สำนักหอสมุดดำเนินโครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและบริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่น

6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และทีมงาน ได้ลงพื้นดำเนินโครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและบริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ในกิจกรรมนี้ได้มีนักศึกษาประจำภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  รวมทั้งร่วมปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน ตลอดจนภูมิทัศน์โดยรอบห้องสมุด

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"