สำนักหอสมุดร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ และงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563

25 กันยายน พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ งานนิทรรศการ และงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563

โดย ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวแสดงแก่มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน ในปีนี้ได้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ และอ.ดร.ศศิธร อินตุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ดร.พรรณิการ์ อุทธวัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี นายสนั่น อุตมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายสงัด เตอะอ้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางนงคราญ มอญแสง สำนักหอสมุด นางไพวรรณ ท้าวเคหะ และนายสุพจน์ บัวสุข

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"