สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เรื่องห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

14 กันยายน พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และผู้บริหารสำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เรื่องห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strong Library in Innovative Society for Sustainable Development Goals) และประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช 2562 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อให้ผู้บริหาร ครูอาจารย์บรรณารักษ์นักเอกสารสนเทศ นักการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกประเภทและผู้เกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างความตระหนักถึงการพัฒนาบทบาทใหม่ของห้องสมุด ครูอาจารย์บรรณารักษ์นักวิชาการ และนักวิชาชีพ ในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคประเทศไทย 4.0 สามารถนําไปประยุกต์ในการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการห้องสมุด และการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและเทคโนโลยีในระดับชาติและสากล

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"