สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด

18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากร และทีมงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในการอบรมครั้งนี้วิทยากรได้บรรยายในหัวข้อ Enterprise Risk Management (การบริหารความเสี่ยงองค์กร) โดย“ความเสี่ยง” หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในปฏิบัติงานให้สำเร็จของหน่วยงาน ดังนั้นสำนักหอสมุดจึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในสำนักหอสมุดและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสำนักหอสมุดต่อไป

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"