สำนักหอสมุดจัดการอบรมโครงการ Happy Workplace

13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมโครงการ Happy Workplace เรื่อง Happy Money “การวางแผนการเงินส่วนบุคคลสู่ความสุขในการทำงาน” เพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดมีความรู้ ความเข้าใจต่อการวางแผนทางการเงินอย่างถูกต้องและถูกวิธี ได้เรียนรู้และสามารถปรับรูปแบบการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับตัวเองและครอบครัว

วิทยากรโดย คุณกาญจนา อ๊อดทรัพย์ หัวหน้าที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เจ้าของธุรกิจร้านบอร์ดเกมส์คาเฟ่ Findice และคณะทีมงาน Findice

หัวข้อในการอบรมการวางแผนการเงินเบื้องต้น Happy Money เรื่องความสำคัญของการวางแผนการเงิน และเป้าหมายทางการเงิน การเริ่มต้นสู่การวางแผนการเงินด้วยการบริหารรายได้และค่าใช้จ่าย และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารกระแสเงินสดส่วนบุคคลกับเกมส์กระแสเงินสด (Cashflow) โดยทีมงาน Findice

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 26073 ชั้น 7 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"