สำนักหอสมุดเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ในกิจกรรมโครงการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยทีมวิทยากรจากภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในการอบรมครั้งนี้สำนักหอสมุดได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม จำนวน 4 คน เพื่อจะได้เรียนรู้ทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ขั้นตอน หลักการในการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพพื้นฐานและเป็นแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุดและผู้ใช้บริการ ต่อไป

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"