สำนักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรการอบรมสำหรับห้องสมุด : สุข สนุก ปลูกการเรียนรู้

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรการอบรมสำหรับห้องสมุด  : สุข สนุก ปลูกการเรียนรู้ โดยอาจารย์คะเณยะ  อ่อนนาง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากร

ในการอบรมครั้งนี้ได้บรรยายถึงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ไท เลอร์ เพื่อการนำมาพัฒนาในส่วนงานของสำนักหอสมุด ขอคิดในการให้การฝึกอบรม กระบวนการของการเป็นวิทยากร ฐานแห่งการเรียนรู้ อุปสรรคของการสื่อสาร และหัวใจของการเป็นวิทยากร ในส่วนของการปฏิบัติได้ทำกิจกรรมออกแบบขั้นตอนการสอนและกิจกรรมหลักสูตร สุข สนุก ปลูกการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงของบุคลากร ต่อไป

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"