สำนักหอสมุด จัดการอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการวิจัย

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

    สำนักหอสมุด จัดการอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการวิจัย ให้กับนักศึกษา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 19 คน โดยมีอาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ เป็นอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาสรมารถสืบค้นสารสนเทศสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย นางสาวฐิติกา อาษากิจ หัวหน้างานบริการสารสนเทศ และนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์บริการสารสนเทศ

    ในการอบรมครั้งนี้ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับ การสืบค้นฐานข้อมูล CMRU OPAC,  การสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย, วิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (Thai Digital Collection)  และฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้นทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (434) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"