สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (Pre-University) ในหัวข้อ “Smart users : Smart teachers”

2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (Pre-University) ในหัวข้อ “Smart users : Smart teachers” ให้กับ นักเรียนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและสังคมก่อนเข้าศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"