สำนักหอสมุดฝึกอบรม เรื่องการออกแบบห้องสมุด สำหรับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรม เรื่อง “การออกแบบห้องสมุด สำหรับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” กล่าวเปิดการอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น และคณะ  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม  ในหัวข้อ “การออกแบบห้องสมุด สำหรับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม อาทิ แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบกับการออกแบบบริการ, การทำความรู้จักกับ touchpoint ของห้องสมุด ,การฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์เพื่อทำความเข้าใจกับลูกค้า,  ฝึกวิเคราะห์แผนที่การเดินทางของผู้ใช้และผู้ใช้จำลอง และการออกแบบบริการใหม่สำหรับห้องสมุดโดยใช้ scamper ทั้งนี้บุคลากรภายในสำนักได้ร่วมออกแนวคิดและได้นำเสนออภิปรายในการออกแบบการให้บริการของห้องสมุดด้วย

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ ชั้น 1  CMRU Learning Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"