การอบรมเชิงปฏิบัตการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำนักหอสมุด ประจำปี2563

30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม เป็นประธาน โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปีและการจัดทำแผนปฏิบัติต่างๆอาทิ งานแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว งานแผนเทคโนโลยีห้องสมุด งานแผนบริการทรัพยากรสารสนเทศ และงานแผนพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ ทั้งนี้บุคลากรสำนักหอสมุดได้จัดทำ swot เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กรซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค์จากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อการดำเนินการตามแผนของห้องสมุดและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อห้องสมุดต่อไป

วันศุกร์ ที่ 17,24-25 มิถุนายน 2563 ณ ชั้น 1  CMRU Learning Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"