สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM

6 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ศุกร์หรรษา  โดยมี นางสาวแสงเพชร อินสมวงค์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุด กลุ่มงานงานบริการสารสนเทศ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด ในหัวข้อ “อยู่ที่ไหนก็ยืมได้ BY ILL ”  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความเข้าใจตรงกับเกี่ยวกับการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศต่างสาขา ของสำนักหอสมุด ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด  

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.   ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"