สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด

5 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด โดยได้จัดการบรรยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในหัวข้อ " How to be writer" เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นนักเขียนออนไลน์ จุดเริ่มต้นของการเป็นนักเขียน ปัญหา อุปสรรค รวมไปถึงแรงบันดาลใจในการเขียน โดย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศึกษา ฝ่ายงานบริการสารสนเทศ นายธนานนต์ หมอยาดี และ นางสาวลลิตา ภู่วงศ์ จากสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563    ณ ชั้น 1  CMRU Learning Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน การพูดคุยแบบเป็นกันเองทั้งนักเขียนและผู้เข่าร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"