สำนักหอสมุด จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้กล่าวรายการและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและงานบริการวิชาการของเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ให้มีคุณภาพ  และได้มีการบรรยาย เรื่อง LEARNING HUB : ห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิโลบล วิมลสิทธิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการบรรยาย เรื่อง การรู้ดิจิทัล : ทักษะของบัณฑิตในยุคดิจิทัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนในภาคบ่ายได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของบุคลากรในหน่วยงานโดยมีตัวแทนของงานห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม งานบริหารสำนักงานร่วมนำเสนอ และมีการประชุมผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและพัฒนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 8 แห่งร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปศึกษาดูงานเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"