สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ศุกร์หรรษา  โดยมี นางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก บรรณารักษ์ชํานาญการ กลุ่มงานงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด ในหัวข้อ “ลงรายการง่ายๆ By MARC ”  ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด  

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.   ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"