สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด ระยะ 5 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้กล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์ของการสัมมนา สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และจัดทำตัวชีวัดตามเป้าประสงค์ กลยุทธ์และโครงการ และการสรุปผลการนำเสนอแผนพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด

                  การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติ โดยคุณกมลวรรณ เปรมเกษม คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรม

วัน พุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ชั้น 1 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"