สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ หัวข้อ การขับเคลื่อนการบริการสำนักหอสมุด ด้วยการจัดการความรู้และนวัตกรรม

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ หัวข้อการขับเคลื่อนการบริการสำนักหอสมุด ด้วยการจัดการความรู้และนวัตกรรม ตามโครงการ การจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด โดยอาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์ของการอบรม

    การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติ โดยคุณธนะพันธุ์ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และหัวหน้างานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น.  ณ ชั้น 1 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"