สำนักหอสมุด เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อการดำเนินการจัดการความรู้ (KM)

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยของบุคลากรและสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)ในการทำงาน วิทยากรโดยดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภาเงิน ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"