สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

30 มกราคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

       สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563  ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำบ่อสะเป่ อ.ปางมะผ้า และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยสำนักหอสมุดได้เข้าไปดำเนินการการปรับภูมิทัศน์ การตกแต่งห้องสมุด พื้นที่นั่งอ่าน การจัดหมวดหมู่ การลงรายการทรัพยากร การจัดชั้น การเก็บสถิติต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การจัดอบรมให้ครูและนักเรียนในการจัดการห้องสมุด

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"